آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعيه مديريت طرح هاي توسعه شهري جهت تاييد محاسبات پروانه توسط مدير مسول دفتر يا شركت

مدیران محترم مسئول دفاتر و شرکتهای کارگزار خدمات شهرسازی باسلام احتراما" با عنایت به مصوبه کمیته تخصصی برونسپاری خدمات شهرسازی در جهت عملیاتی شدن نقش نظارتی مدیرمسئول دفتر یا شرکت به اطلاع می رساند؛ در گام نخست: درخواستهای گروه پروانه از مورخ 22/9/94در مرحله تائید محاسابت پروانه ، پرونده می بایست توسط مدیر مسئول دفتر یا شرکت تائید گردد و در صورت عدم تائید امکان خروج پرونده از مرحله مذکور(تائید محاسبات پروانه) وجود نخواهد داشت و در گام دوم دیگر درخواستهای شهرسازی نیز بارگذاری خواهد شد. تبصره: بزودی نقش مسئول شهرسازی دفتر یا شرکت در درخواستهای شهرسازی فعال خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی لازم بعمل خواهد آمد.

بازگشت