آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

برگزاري بازديد عملي مورخ 13 بهمن ماه 1392

بازديد عملي مربوط به ضوابط و مقررات شهرسازی در مورخه 13بهمن ماه 1392 راس ساعت 3 بعد از ظهر با حضور شركت كنندگان دوره و كارشناس بازديد برگزار گردید. در اين بازديد در خصوص نحوه برداشت و كليه ضوابط و مقررات مربوط به بازديد ، به كارآموزان آموزش داده شد.

بازگشت