آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی

دفاتر محترم شهرسازی باسلام به پیوست تصویر مصوبه شورای شهر با موضوع ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی بحضور ارسال می گردد. تبصره :با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر، ارائه پیشنهادات ویژه و موثر توسط دفاتر است .لذا با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه طرح نظام پاسخگویی در منطقه 9 دفاتر سطح منطقه و سایر دفاتر می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در جهت اجرای بهتر طرح ،نظرات و پیشنهادات خود را در این سایت درج و یا بصورت مکتوب به مدیریت طرحهای توسعه شهری ارسال نمایند.

تصویر مصوبه شورای شهر ....
بازگشت