آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه اداره محترم امور شهرسازی درخصوص گردشکار جدید پروانه ساختمانی

به پیوست گردش کار جدید صدور پروانه جهت اطلاع و بهره بردای اطلاع رسانی می گردد

گردشکار جدید پروانه ساختمانی
بازگشت