آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

برگزاری بازدید عملی ساختمان مورخ 1393/5/1

بازدید عملی ساختمان موضوع دوره های آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی در مورخه 1393/5/1 برگزار گردید. این بازدید از ساختمان در حال تکمیل واقع در بلوار دانش آموز صورت پذیرفت و شرکت کنندگان با ضوابط و مقررات بازدید و نحوه تکمیل فرم بازدید آشنا شدند و در نهایت به پرسش های آنها پاسخ داده شد.

بازگشت