آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

جا به جایی کلاس 93/05/30

باطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی روزهای فرد ساعت 17:30 تا 20:30 میرساند برابر هماهنگی بعمل آمده کلاس پنجشنبه مورخه 1393/5/30 ساعت 17:30 تا 20:30 به شنبه مورخه 1393/6/1 ساعت 17:30 تا 20:30 منتقل گردید.

بازگشت