آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها

ماده واحده: در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم .....

ادمه مطلب....
بازگشت