آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اعلام نتايج آزمون مورخ 1394/04/16

نتايج آزمون مورخه 1394/04/16موضوع ضوابط و مقررات شهرسازي برروي سايت شركت قرارداده شد. شركت كنندگان در آزمون فوق مي توانند نتايج آزمون خود را از قسمت اعلام نتايج سايت مشاهده نمايند.

بازگشت